BAN TỔ CHỨC

Trưởng ban tổ chức
Phan Tâm
Nguyễn Thanh Bình
Ngô Hồng Sơn
 

Thứ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Thành viên
Vũ Quốc Thành
Phạm Bảo Sơn
Hoàng Đăng Hải
Nguyễn Hồng Quang
Lê Văn Thắng
Lê Minh Thái
Nguyễn Hoàng Tú Anh
Nguyễn Huy Dũng
 

Hiệp hội An toàn thông tin
Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông
Học Viện Kỹ thuật mật mã
Học viện An ninh Nhân dân
Học viện Kỹ thuật Quân sự
Trường ĐH CNTT – Đại học Quốc gia TPHCM
Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông