SOIS 2018 – ĐĂNG KÝ THÔNG TIN BÀI BÁO VÀ THAM DỰ HỘI NGHỊ