CÁC MỐC THỜI GIAN

Một số mốc thời gian quan trọng của Hội thảo

  • Nộp toàn văn: 20/10/2018
  • Thông báo chấp nhận báo cáo: 06/11/2018
  • Nộp báo cáo đã chỉnh sửa: 07-13/11/2018
  • Đăng ký tham dự: 06-10/11/2018
  • Thời gian tổ chức hội thảo: 06-07/12/2018